StatCounterMonday, December 12, 2011

אידישע באשרייבונג

שפאנען פאראויס!

צווייטע "אינפאָרמאַציע-סעמינאַר" דורך
JCCSG
 אָרגאַניזאַציע פאַר היימישע קראָונס-ליידענדע אפגעצייכנט מיט זעלטענע הצלחה
 

אריבער דריי הונדערט באַטייליגטע אַנטיילגענומען ביי אינפאָרמאַטיווער סעמינאַר מאָנטאָג פר' תולדות אין זאַל פון "קאָנטינענטאַל" אין וויליאַמסבורג - פרישע סעמינאַרן געפלאַנט בעז"ה אין אָפסטעיט ניו יאָרק אין די קומענדיגע וואָכן

וויליאמסבורג. – צום צווייטן מאל! מיט שפאנונג און אינטערעסע האבן אריבער דריי הונדערט באטייליגטע אנטיילגענומען אינעם צווייטן "אינפארמאציע-סעמינאר" – געווידמעט פאר "קראונס און קאלייטעס" ליידענדע – וועלכע איז פאררופן געווארן דורך די העכסט-געוואונטשענע ארגאניזאציע
Jewish Crohn's & Colitis Support Group (JCCSG)”
(דזשואיש קראונס-קאלייטעס סופפארט גרופ)
דער סעמינאר איז אפגעראכטן געווארן דער פארלאפענעם מאנטאג פר' תולדות אין זאלפון קאנטינענטאל אין וויליאמסבורג, מיטן באטייליגונג פון אן ערך פון דריי הונדערט היימישע קראונס-ליידענדע און משפחה מיטגלידער, וועלכע זענען אהיימגעגאנגען פונעם אווענט מלא חיזוק, און פול מיט ווערדפולע און נוצבארע אינפארמאציע; אנווייזונגען און הדרכה; און בעיקר: וואוסענדיג אז זיי פארמאגן א באזע פון אזויפיל היימישע ברודער און שוועסטער וועלכע ספראווען זיך מיטן זעלבן צושטאנד אינעם טאג טעגליכן לעבן, און זענען שוין 'מלומדי מלחמה' וויאזוי עס צו קאנטראלירן און זיך אן עצה צו געבן דערמיט מידי יום ביומו.

אבער בעפאר מיר באציען זיך צום העכסט-סוקסעספולער אווענט – וואס האט געדינט אלס א קוואל פון חיזוק, הדרכה, און ייעוץ פאר אזויפיל היימישע ברוקלינער אידן - איז ווערד אז מיר זאלן זיך קודם ווידמען עטליכע שורות און זיך באקענען פונדערנאנט מיט די וואונדערליכע נייע ארגאניזאציע וועלכע האט גענומען פאר ציהל אין לעבן ארויסצוהעלפן דעם היימישן ציבור מיטן ברייט-פארשפרייטער געזונטהייט-צושטאנד וואס רופט זיך: "קראונס\קאלייטעס".

דער הילפס-ברעט פארן היימישן ציבור! :JCCSG

דער דיסארדער וואס רופט זיך "קראונס דיזיס" איז א כראנישער געזונט-צושטאנד וואס איז שטארק פארשפרייט ביים היימישן ציבור, נאכדעם וואס מעדיצינישע און וועלטליכע שטודיעס צייגן אן אז ביים היימישן "אשכנז'ישן" ציבור איז עס פארהאן "דריי מאל מער" ווי ביי אלגעמיינע אנדערע גרופעס. ד.ה. אז דער היימישער ציבור ליידט דערפון די מערסטע, ווי עס איז טאקע עדות דער פאקט אז כמעט אין א יעדע היימישע משפחה איז פארהאן איינס\מערערע פון "קראונס-קאלייטעס" ליידענדע.
אט דער פאקט אז גורם געווען אז עס האט זיך געפאדערט קריטיש וויכטיג צו אדרעסירן דעם פראבלעם; באהאנדלען די דעטאלן דערפון; און שאפן א שטארקע באזע און "סופפארט גרופע" געווידמעט דירעקט פארן היימישן ציבור, מיטצוטיילן אינפארמאציע איינער פארן צווייטן; און וויסן וואו אנצופרעגן א יעדע פראגע\ספק וואס איז אזוי נוגע אויפן טאג טעגליכן לעבן.
מיט השי"ת'ס הילף האבן זיך אריינגעווארפן אינעם ענין א קבוצה פון חשובע היימישע עסקנים, און נאך עטליכע שווערע יארן פון פארשונג – און פראפעסיאנאלע הילף און באגלייטונג פון נאציאנאלע ארגאניזאציעס און לאנגיעריגע דאקטוירים – איז פארמירט געווארן א לעבנסוויכטיגע און העכסט-געוואונטשענע ארגאניזאציע, אונטערן נאמען ספעציעל פארן היימישן ציבור, וועלכע זאל זיך מטפל זיין מיט אלע ענינים ,"JCCSG" אמבאלאנגט דעם געביט פון "קראונס און קאלייטעס".
זינט דער גרינדונג פון די געוואונטשענע ארגאניזאציע זענען שוין אריבער 600 טעלעפאן- רופן געענטפערט געווארן; פילצאליגע מעדיקל-אפוינטמענטס זענען שוין ארלעדיגט געווארן און אראנדזשירט געווארן פאר ביליגע פרייזן; אומצאליגע היימישע משפחות האבן שוין גענאסן דערפון חיזוק והדרכה; פארשידענע אינפארמאציע איז שוין אויסגעטוישט געווארן צווישן היימישע משפחות וועלכע ספראווען זיך דערמיט; און פילע קריטיש וויכטיגע פארבינדונגען זענען שוין געמאכט געווארן צו בארימטע דאקטוירים.
עס איז בכלל נישט קיין חידוש אז נאך לאנגע יארן וואס עס איז קיינמאל נישט געטון געווען קיין ערנסטע שריט אין די נושא ביים היימישן ציבור, איז דער אפקלאנג איבערן "געבורטסטאג" פון די ארגאניזאציע געווען אזוי הילכיג; אומצאליגע טעלעפאן רופן האבן אנגעהויבן אריינצושטראמען אין אפיס; פילצאליגע פראגעס; עצות און חיזוק; און אלע האבן אויסגעשריגן, כולם כאחד: "החייתנו! איר האט אונז מחי' געווען!".

ב' תולדות: "אינפארמאציע-אווענט"

"מחיל אל חיל!" איז דער פאסיגסטער אויסדרוק אויפן צווייטן העכסט-געלונגענעם אווענט, וועלכע איז אפגעהאלטן געווארן דעם פארלאפענעם מאנטאג פר' תולדות אינעם "קאנטינענטאל" זאל אין וויליאמסבורג – וועלכע האבן בחפץ לב זיך אהערגעשטעלט און צוגעהאלפן צום סוקסעס פון אזא לעבנסוויכטיגער פראיעקט.
א הארציגן דאנק ווערט טאקע אויסגעדרוקט מטעם די חשובע עסקנים פארן חשובן בעל אכסניא פונעם אווענט הרבני הנכבד מוה"ר יעקב הירש הי"ו, וועלכער איז צוגעשטאנען צו די רעכטע האנט בכל מה דאפשר.
דער אווענט איז אנגעפירט געווארן בטוב טעם ודעת דורכן חשובן יו"ר הר"ר אליעזר דוד פאלמאן הי"ו, וועלכער האט באגלייט דעם גאנצן פראגראם.
איינע פון די אורזאכן וועלכע האבן גורם געווען אז דער אווענט איז געווארן א געלעגנהייט וואס קיינער האט נישט געוואלט פארפאסן, איז געווען דער ספעציעלער אויפטריט פונעם בארימטן ספעציאליסט דר. דזשעימס דזשאורדש פון מאונט סיני שפיטאל, פונעם אפיס פונעם בארימטן דר. אשר קארנבלאו הי"ו וועלכער איז ברייט באקאנט ביים היימישן ציבור.
די רעדע פון דר. דזשעימס האט געצויגן א ריזן ציבור צוהערער, איבערהויפט דעם היימישן ציבור וועלכע האבן גענאסן פון זיינע וואונדערבארע הדרכות, עצות, און געזונטהייט אנווייזונגען, און דער דאקטער האט טאקע געלאזט הערן פארשידענע קריטיש וויכטיגע ענינים, וועלכע זענען זייער פאסיג און געאייגנט פארן היימישן ציבור, א שטייגער ווי: מעדיצינישע היילונג, אלטערנאטיווע היילונג-מיטלען, דייעטעס, א.א.וו.
ס'איז באמת געווען א דורכברוך ביים היימישע קראונס-ליידענדע אז אזא בארימטער דאקטער – וועלכער ציהט געווענטליך בלויז צו מעדעצינישע היילונגס-מיטלען – האט אזוי שטארק ארויסגעהויבן די אלטערנאטיווע און נאטורליכע היילונגס-מיטלען. ס'איז גלייכצייטיג געווען א געלעגנהייט פאר די חשובע באטייליגטע פארצולייגן פערזענליך פארן דאקטער פארשידענע פראגעס וועלכע זענען נוגע פאר אונזער היימישער קרייז, און דער דאקטער האט דערויף געענטפערט, בארייכערנדיג די ידיעות מיט פארשידענע אנווייזונגען, עצות, און הדרכות וואס, ווען, און וויאזוי עס צו באהאנדלען.
דאן איז דער דאקטער פרעזענטירט געווארן מיט א ספעציעלער געשאנק פאר זיינע מעדיצינישע הילף פארן היימישן ציבור, און פארן שטיין צו די רעכטע האנט פון אזא לעבנסוויכטיגע ארגאניזאציע.
דער קלימאקס פונעם אווענט איז געוויס געווען די דרשה נפלאה פון הרה"ג רבי עזריאל טויבער שליט"א, פון די בארימטע משפיעים ומגידים בעיר מאנסי יע"א, וועלכער האט געהאלטן געשפאנט דעם ציבור באטייליגטע מיט א "תורה'דיגן און פראקטישן בליק" אויף אזא מצב, און זייענדיג נאנט באקאנט מיט די דעטאלן און פאקטן פון "קראונס און קאלייטעס" האט דער חשובער משפיע שליט"א עלעקטעריזירט די באטייליגטע, שילדערנדיג וויאזוי עס דארף אפעקטירן דעם מענטשנ'ס לעבן על כל אורך הדרך.
מטעם די חשובע ארגאניזירער איז אויסגעדרוקט געווארן ברכה מרובה פאר הגה"צ רבי חיים מאיר האגער שליט"א, בן הגה"צ אבד"ק וויזניץ מאנסי שליט"א, ונכדו פון כ"ק אדמו"ר מוויזניץ מאנסי שליט"א, וואס בלויז אדאנק זיין אקטיווע מיטהילף און כסדר'דיגע לייסטונגען שפאנט די לעבנסוויכטיגע ארגאניזאציע פאראויס מיט הילף פארן היימישן ציבור.


לויטן איצטיגן פלאן און באגלייט מיט פיל סייעתא דשמיא און זעלטענע הצלחה ביז אהער, וועט בעז"ה בקרוב אפגעהאלטן ווערן פרישע סעמינארן. דער קומענדיגער סעמינאר איז געפלאנט אפצוהאלטן אין די קומענדיגע וואכן אין אפסטעיט ניו יארק – אין די אומגעגנט פון מאנסי, קרית יואל, און שיכון סקווירא – אויפן זעלבן מוצלח'דיגן שטייגער ווי אין וויליאמסבורג.

באזונדער ווערט אצינד אויסגעארבעט די לעצטע דעטאלן צוצושטעלן באזונדערע פראגראמען און סעמינארן מיט פילצאליגע אינפארמאציע פאר נשים צדקניות, און באזונדער פאר יונגע קינדער.

דער היימישער ציבור איז העכסט דאנקבאר פאר די חשובע ארגאניזירער פונעם סעמינאר, און וואונטשט זיי פיל הצלחה און סייעתא דשמיא אויף ווייטער אויפצוטאן גדולות ונצורות אינעם געזונטהייט געביט. פאר סיי וועלכע אנפראגעס - אדער צו באקומען רעקארדירטע טעיפס פונעם אווענט - רופט אריין אויף 718-635-2274, אייער נאמען קען פארבלייבן אנאנים.

ותשועה ברוב יועץ
.
 

Latest News Updates

Latest News Updates:  
We are currently moving forward, profusely working on an event which will target the upstate area including Monsey, New Square & Monroe. Should materialize within the next few weeks. Please follow for further details...
 
In the same vein we are tuned into working out a workshop for parents of young kids or teens suffering from Crohn's or Colitis, much desired inspiration and Chizuk can be so beneficial for these parents. should you have any suggestions or ideas regarding such a workshop don't hesitate to contact us.

CD's of second event

CD's  of our event are now available to the public. Thanks to a sponsor we are able to sell it for the low cost of $5.00
 
As of now you can get it in Williamsburg at:
 
What-A-Bargain
102 Lee Ave.
(Between Williamsburg St. East & Hooper St.)
Brooklyn NY 11211
(718) 302-1132
 
What-A-Bargain
739 Bedford Ave.
(Between Flushing Ave. & Park Ave.)
Brooklyn NY 11205
(718) 222-2956
 
In Kiryas Yoel - Monroe at:
 
Kiryas Joel Pharmacy
51 Forest Rd # 211 (Shopping Center)
Monroe, NY 10950
(845) 783-3399
 
We are kindly anticipating responses of stores or locations where the CD's can be picked up to enhance easy access to all those in need. 
DVD's soon to follow (please let us know if you need one). also if you need a CD of our first one please request it by email.

Wednesday, November 23, 2011

And here we are after our second event

Hi,

We owe a tremendous amount of thankfulness to you our people who attended and participated in our last event. Only with your cooperation has this event proven to be the success with over 300 people participated.

Some very selfless individuals who sacrificed their time and money have to be acknowledged with utmost gratification.

First and foremost Harav R' Chaim  Mayer Hager, for having a mutual understanding to all people suffering with Crohns & Colitis, and helping us guiding them to the right Doctors etc. and being here for us ALL the time.

Yossi Steinmetz of Yes Studios and his wife devoted their precious time to record the speeches for free of charge.

(he can be reached @ 718-576-1769,  yestudios@gmail.com www.yossisteinmetz.com)

R' Yankey Hirsch and his wife and the entire staff, for so gladly granting the Continental Hall which enhanced the evening greatly.

R' Eliezer Dovid Follman for his incredible input. we feel extremely grateful for conducting the entire evening with his powerful and meaningful words. David, you did it again!

Shimon Ozer Teller and his wife, for being here to help us, especially with arranging the speech of Harav Tauber.

*

CD's and DVD's will be sold in the future, anticipate further details. if you are also in need of the first event, please Respond via email.

Enclosed you will find survey regarding the event, please devote some time to answer. your opinion is highly valued.

We would like to ask you again, advertising is costing us a fortune, so if you know of any Crohn's patient, let them know about us, he should be able to be on our mailing list.

We thank you again to all very dear recipients for enhancing the event to its highest caliber. Thank you!

Monday, November 21, 2011

REMINDER

Hi,

This is just a friendly reminder to tonight's crucial workshop taking place at The Continental Hall, 75 Rutledge St. Brooklyn NY 11211, at 8:00pm promptly.

Your presence will greatly enhance the event. Come and be inspired. and please try to be on time so we should be able to start and end on time.

We hope to greet you personally.

Sunday, November 20, 2011

CHANGE of Speaker

A Gita Voch,


We would like to inform you that due to unforeseen schedule change, Harav Eisenberger Shlita will not be able to attend and speak on Monday. (Harav Eisenberger will Iy"h be enhancing one of our next events).


However, with utmost gratitude to Hashem we have accomplished the prominent world renowned speaker Harav Ezriel Tauber Shlita to take his place.

Reminder: you can still email or call us with your questions for Dr. George.

Wednesday, November 16, 2011

UPDATE of 2nd JCCSG Event

Hi,

The following is just to give you an updated overview of the upcoming event

The Event which will be held on Monday, Parshas Toldes, November 21, at the Continental hall, 75 Rutledge St. Brooklyn NY 11211, at 8:00pm Sharp.

Dr. George will talk about "How to treat IBD rationally" he will cover the medical AND the diet field.


Followed by a Question & Answer forum! You can call us 718-63-JCCSG (718-635-2274) or email us @ JCCSGB@gmail.com with your questions. And will try to take some questions live as well.

Harav Eisneberger Shlita will talk in Yiddish in the subject of "You have Crohn's, Crohn's doesn't have you..."

We look forward in greeting you on Monday!

Update of 2nd JCCSG Event

Wednesday, November 9, 2011

UPDATE Next Event

A Giten,


As we announced two weeks ago we were working on another "Education & Support Event" arranged by the "Jewish Crohn's & Colitis Support Group".


Here we are with the details:


The event will take place on Monday Parshes Toldos, November 21, at "The Continental" 75 Rutledge St. Williamsburg, Brooklyn NY 11211.


We will have the honor that the famous Dr. James George, MD, PH, Gastroenterology, Internal Medicine, Mount Sinai Hospital, of the well known Dr. Kornbluth, Dr. George, Dr. Legnani office, will be attending and talking.


Followed by a 'Yiddish' Spiritual speech of the highly respected Harav HaGuan Reb Binyuman Eisenberger Shlita, Ruv Heichel HaTafila in Boro Park.


Also we would like to ask you to please spread the word about it (you probably know some people who are not on our mailing list)


For comments and suggestions (or to offer help) feel free to contact us anytime by email or phone.

Wednesday, October 26, 2011

Next JCCSG Event

Burech HaShem we are finally here!

We are happy to announce the great news that there will be Iy"h another Education & Support event arranged by the "Jewish Crohn's & Colitis Support Group".

The event will take place on Monday Parshes Toldos, November 21, in Williamsburg, Brooklyn NY.

A top Gastroenterologist will attend and speak, followed by a well known highly respected Ruv Shlita.

More details will follow Iy"h!

Reserve the night!

Also we would like to ask you to please spread the word about it (you probably know some people who are not on our mailing list)

For comments and suggestions (or to help us) feel free to contact us anytime by email or phone.

Friday, July 22, 2011

Next Step

Hi,


We know it has been a long time since we made our first event, and was very successful, but we're just letting you know that we didn't sleep till now, in the meantime we made a lot of research and we also answered all the phone calls and tried to help out a lot of people regarding Doctors, diets, ideas and Chizuk.
Now we're on the next step of arranging another event, but we need your help regarding it, so we would like to ask you the following:


 1. If now in the summer is a good timing? (Will try to work out that the women in country should be able to listen to it) If not, should we make it before Yom Tov or rather after Yom Tov?
 2. What topic do you need more? Doctor? Nutritionist? Spiritual/Chizuk speech?
 3. If we have to change location or Williamsburg again is also good?
We got already a very highly respected Ruv who is a well known great speaker who is ready to come and give us the Chizuk we need.


Again, we would like to thank you all for all the help we got from you people. A lot of people spoke to other people giving them ideas, Chizuk and even just a plain talk was also a big help for others.


Please let us know your opinion so we should be able to go ahead with our plans.


If you feel you can better express your self over the phone feel free to contact us. or you can post your opinion as a comment (and as anonymous)
Git Shabbos!

Thursday, June 30, 2011

CD's of the Event UPDATE #4

Hi,

To all outside of Williamsburg, Boro Park, Kiryas Yoel Monroe & Monsey and they are in need of our first "Jewish Crohn's & Colitis Support Group Education Event" CD's, please reply with your address & will try to ship it out in the upcoming week.


Please note, we'll not be able to take Credit Cards, therefore you will need to send us a Check with the total cost of the CD's ($10) plus shipping.


In the meantime we're reminding you that you can get our CD's at the following locations:


*In Williamsburg:
What-A-Bargain
102 Lee Ave.
(Between Williamsburg St. East & Hooper St.)
Brooklyn NY 11211

What-A-Bargain
739 Bedford Ave.
(Between Flushing Ave. & Park Ave.)
Brooklyn NY 11205

*In Boro Park:


Nutri-Supreme Research
4315 14th Ave.
(Between 43rd & 44th St.)
Brooklyn NY 11219
 
*In Kiryas Yoel, Monroe:
Weinberger
7 Siget Ct. #101
Monroe NY 10950
845-783-7644

*In Monsey:
Fabric Place
42 Main St.
Monsey NY 10950

~

*Price: $10 (just to cover the expenses!)


If you don’t feel comfortable walking into one of the locations to buy it, you can also send us an email & will ship it to you as well!

Again we're asking you that after listening to it, if you have any comments please share with us.

And also we would like to ask you again & again to please spread the word about the CD's (we don't have everyone on our mailing list).

Have a great Summer!

Monday, June 27, 2011

CD's of the Event UPDATE #3

We added two new locations where you can get the CD's of the event.

*In Kiryas Yoel:

Weinberger
7 Siget Ct. #101
Monroe NY 10950
845-783-7644

~

*In Monsey:

Fabric Place
42 Main St.
Monsey NY 10952

~

*Other Areas:

Contact us @ 347-450-0274 or send us an email to JCCSGB@gmail.com and will try to work it out.

~

*Price: $10 (just to cover the expenses!)


Again we're asking you that after listening to it, if you have any comments please share with us

And also we would like to ask you again to please spread the word about the CD's (we don't have everyone on our mailing list).

Wednesday, June 22, 2011

CD's of the Event UPDATE #2


Finally, the CD's of our first "Jewish Crohn's & Colitis Support Group Education Event" are available!

*In Williamsburg: (starting tonight)

What-A-Bargain
102 Lee Ave.
(Between Williamsburg St. East & Hooper St.)
Brooklyn NY 11211

What-A-Bargain
739 Bedford Ave.
(Between Flushing Ave. & Park Ave.)
Brooklyn NY 11205

~

*In Boro Park: (already there)
Nutri-Supreme Research
4315 14th Ave.
(Between 43rd & 44th St.)
Brooklyn NY 11219

~

*Other Areas:

Contact us @ 347-450-0274 or send us an email to JCCSGB@gmail.com and will try to work it out.

~
*Price: $10 (just to cover the expenses!)
After listening to it, if you have any comments feel free to contact us anytime.
Also we would like to ask you to please spread the word about the CD's (we don't have everyone on our mailing list).


Hatzlucha!

P.s. We have a exciting news announcement coming soon, stay tuned!


Tuesday, June 14, 2011

CD's & DVD's of the event UPDATE

Sorry that it took so long, but we had to do a lot of work that the CD’s & DVD’s should come out the way we want, so therefore it will be available by Thursday June 16!
 
if you need one please email us @ JCCSGB@gmail.com
 

Wednesday, June 1, 2011

CD's & DVD's of the event

Sorry that it takes so long, but we have to do a lot of work that the CD’s & DVD’s should come out the way we want, so therefore it’ll hopefully be available by the end of next week (June 8-9)

In the news... in Di Tzeitung-News Report

Page 32 in Di Tzeitung-News Report June 1 2011

Tuesday, May 24, 2011

אידישע באשרײבונג

מיטן רעכטן פיס!
אויסטערלישער סוקסעס ביי ערשטער
"אינספיראַציע-סעמינאַר"
 דורך ניי-געגרינדעטע
 JCCSG
 אָרגאַניזאציע פאַר היימישע קראָונס ליידענדע העכער אַלע ערוואַרטונגען
נאנט צו 250 באטייליגטע אַנטפאַנגען מיט אָפענע אָרעמעס גרינדונג פון געוואונטשענע אָרגאַניזאַציע פאַר "קראָונס און קאָלייטעס" ליידענדע - פרישע סעמינאַרן געפלאַנט בעז"ה איבער גרעיטאר ניו יארק


וויליאמסבורג. – דער זעלטענער שפאנונג און אינטערעסע וואס האט ארומגענומען דעם ברייטן ציבור תושבי וויליאמסבורג - זיך גרייטנדיג צום היסטארישן און ערשטמאליגן "אינספיראציע סעמינאר" – געווידמעט פאר "קראונס און קאלייטעס" ליידענדע – האט קיינעם נישט אנטוישט!...

דער העכסט אינפארמאטיווער אווענט איז אראנדזשירט געווארן דורך די ניי-געגרינדעטע און העכסט-געוואונטשענע ארגאניזאציע
 “Jewish Crohn's & Colitis Support Group (JCCSG)”
(דזשואיש קראונס-קאלייטעס סופפארט גרופ)
 און איז אראפגעראכטן געווארן דעם פארגאנגענעם דינסטאג פר' בחוקותי העעל"ט אינעם בארימטן "פארקעיר מעדיקל צענטער" אין וויליאמסבורג, מיטן באטייליגונג פון אן ערך פון צוויי הונדערט און פופציג היימישע קראונס-ליידענדע, וועלכע זענען אהיימגעגאנגען פונעם אווענט מלא חיזוק, און פול מיט ווערדפולע און נוצבארע אינפארמאציע; אנווייזונגען און הדרכה; און בעיקר: וואוסענדיג אז זיי פארמאגן א באזע פון אזויפיל היימישע ברודער און שוועסטער וועלכע ספראווען זיך מיטן זעלבן צושטאנד אינעם טאג טעגליכן לעבן, און זענען שוין 'מלומדי מלחמה' וויאזוי עס צו קאנטראלירן און זיך אן עצה צו געבן דערמיט מידי יום ביומו

אבער בעפאר מיר באציען זיך צום העכסט-סוקסעספולער אווענט – וואס האט געדינט אלס א קוואל פון חיזוק, הדרכה, און ייעוץ פאר אזויפיל היימישע ברוקלינער אידן - איז ווערד אז מיר זאלן זיך קודם ווידמען עטליכע שורות און זיך באקענען פונדערנאנט מיט די וואונדערליכע נייע ארגאניזאציע וועלכע האט גענומען פאר ציהל אין לעבן ארויסצוהעלפן דעם היימישן ציבור מיטן ברייט-פארשפרייטער געזונטהייט-צושטאנד וואס רופט זיך: "קראונס\קאלייטעס"

"קראונס און קאלייטעס"; מה זה?

דער דיסארדער וואס רופט זיך "קראונס דיזיס" איז א כראנישער געזונט-צושטאנד וואס איז גורם אז די קושקע\פארדייאונגס-סיסטעם פונעם מענטש זאל ווערן אינפלעימד (אינפעקטעד) און די רעזולטאט דערפון איז אז מען שפירט שטארקע
בויך-ווייטאגן, א.ד.ג

דער נאמען "קראונס" איז געשאפן געווארן נאכדעם וואס א בארימטער דר. בורריל קראון האט פובליצירט א בוך אין יאר 1932 למס', וואו ער האט געשילדערט די גענויע דעטאלן פון די שוין-היינט-באקאנטע געזונטהייט-פראבלעם "קראונס" און די זייער-ענליכע "קאלייטעס", וואס איז צומאל שווער אנצוצייגן א דיפערענץ צווישן די צוויי

היות עס איז דערווייל נאכנישט פארהאן קלארער און באשטימטער מעדעצין מטעם די חוקי הרפואה וואס טוט "גענצליך אויסהיילן" דעם דיסארדער, דעריבער ווערט עס טיילווייז באגלייט מיט מעדיצין; נאטורליכע דייעטעס; א.א.וו

ביי טייל מענטשן קלאפט עס אויס אויפ'ן טאג טעגליכן לעבן, דורכן גורם זיין שטארקע יסורים. ווידער ביי אנדערע קומט עס בלויז ארויס מזמן לזמן, און עס איז בלויז אומבאקוועם אבער נישט פיינפול

נעמענדיג אין באטראכט אז די רעזולטאטן פונעם דעסארדער זענען פארשידנארטיג ביי יעדן איינעם, און דער אופן וויאזוי מען באגלייט עס און מ'באהאנדלט עס איז אויך פארשידנארטיג, איז א פארשטענדליכע זאך אז עס פאדערט זיך א שטארקע באזע וועלכע זאל זיין בייהילפיג א יעדן קראונס-ליידענדער מיט ייעוץ, הדרכה, אנווייזונגען, חיזוק, און בעיקר אינפארמאציע פון איינעם צום צווייטן, וויאזוי ער\זי האט עס באהאנדלט על צד היותר טוב, און געשפאנט פאראויס מיטן טאג טעגליכן לעבן, אן דעם וואס דער געזונט-צושטאנד זאל אפעקטירן\קאנטראלירן דעם טעגליכן הלוך ילך

איבערהויפט איז עס גילטיג ביים היימישן ציבור, נאכדעם וואס מעדיצינישע און וועלטליכע שטודיעס צייגן אן אז ביים היימישן "אשכנז'ישן" ציבור איז דער פראבלעם פארשפרייט "דריי מאל מער" ווי ביי אלגעמיינע אנדערע – אידישע און להבדיל נישט-אידישע – גרופעס. ד.ה. אז דער היימישער ציבור ליידט דערפון די מערסטע, ווי עס איז טאקע עדות דער פאקט אז כמעט אין א יעדע היימישע משפחה איז פארהאן איינס\מערערע פון "קראונס-קאלייטעס" ליידענדע

אט דער פאקט אז גורם געווען אז עס האט זיך געפאדערט קריטיש וויכטיג צו אדרעסירן דעם פראבלעם; באהאנדלען די דעטאלן דערפון; און שאפן א שטארקע באזע און "סופפארט גרופע" געווידמעט דירעקט פארן היימישן ציבור, מיטצוטיילן אינפארמאציע איינער פארן צווייטן; און וויסן וואו אנצופרעגן א יעדע פראגע\ספק וואס איז אזוי נוגע אויפן טאג טעגליכן לעבן

די ישועה און הילפס-ברעט: JCCSG !

אין די לעצטערע יארן – זינט עס האבן זיך געשאפן א שטארקער פאזיטיווער באוועגונג ביים היימישן ציבור נישט אויסצובאהאלטן קיין אינפארמאציע איינער פונעם צווייטן; א שטייגער ווי: די וואונדערבארע ארגאניזאציע "רעים מתוקים" פון הרב הערשל מייזליש שליט"א וועלכע איז אויסטערליש-סוקסעספול און נוצבאר פאר פילצאליגע היימישע "דייעביטיס" ליידענדע – האט זיך אויך אנגעהויבן הערן א שטארקער פארלאנג פון היימישע "קראונס און קאלייטעס" ליידענדע, וועלכע האבן געפרעגט: למה נגרע? פארוואס זאלן מיר נישט האבן צו וועמען זיך צו ווענדן? פארוואס זאלן מיר נישט האבן וועמען צו פרעגן אונזערע ספיקות און שאלות? פארוואס זאלן מיר נישט האבן פון וועמען צו נעמען הדרכה און אנווייזונגען וויאזוי צו שפאנען פאראויס און זיך קאנטראלירן אן קיין אומאנגענעמליכקייטן? פארוואס זאלן מיר נישט ערמעגליכט ווערן זיך צו באקענען מיט געניטע דאקטורים און מומחים וועלכע קענען אונז בייהילפיג זיין אין דעם געביט?

און דער היסטארישער מאמענט איז ב"ה אנגעקומען! מיט השי"ת'ס הילף האבן זיך אריינגעווארפן אינעם ענין א קבוצה פון חשובע היימישע עסקנים, און נאך עטליכע שווערע יארן פון פארשונג – און פראפעסיאנאלע הילף און באגלייטונג פון נאציאנאלע ארגאניזאציעס און לאנגיעריגע דאקטוירים – איז באשלאסן געווארן צו פארמירן א לעבנסוויכטיגע און העכסט-געוואונטשענע ארגאניזאציע, אונטערן נאמען
"JCCSG"
, ספעציעל פארן היימישן ציבור, וועלכע זאל דינען אלס "סופפארט גרופע" אין אלע ענינים אמבאלאנגט דעם געביט פון "קראונס און קאלייטעס".

עס איז בכלל נישט קיין חידוש אז נאך לאנגע יארן וואס עס איז קיינמאל נישט געטון געווען קיין ערנסטע שריט אין די נושא ביים היימישן ציבור, איז דער אפקלאנג איבערן "געבורטסטאג" פון די ארגאניזאציע געווען אזוי הילכיג; אומצאליגע טעלעפאן רופן האבן אנגעהויבן אריינצושטראמען אין אפיס; פילצאליגע פראגעס; עצות און חיזוק; און אלע האבן אויסגעשריגן, כולם כאחד: "החייתנו! איר האט אונז מחי' געווען!".

ג' בחוקותי: "אינספיראציע-אווענט"

"מיטן רעכטן פיס!" איז דער פאסיגסטער אויסדרוק אויפן העכסט-געלונגענעם אווענט, וועלכע איז אפגעהאלטן געווארן דעם פארלאפענעם דינסטאג פר' בחוקותי אינעם פראכטפולן און בארימטן "פארקעיר העלטה צענטער" אין וויליאמסבורג – וועלכע האבן בחפץ לב אויפגעעפנט זייערע טויערן און אוועקגעשאנקען דעם גרויסן צענטער פאר אזא לעבנסוויכטיגער פראיעקט

איינע פון די אורזאכן וועלכע האבן גורם געווען אז דער אווענט איז געווארן א געלעגנהייט וואס קיינער האט נישט געוואלט פארפאסן, איז געווען דער ספעציעלער אויפטריט פונעם בארימטן אידישער געסטראו-ספעציאליסט און קאלאמביע-אונעווערסיטי-פראפעסאר דר. דזשעפרי בן-צבי, וועלכער האט זיך שוין באקאנט געמאכט מיט די היימישע קאמיוניטי דורך זיינע וועכנטליכע באזוכן אינעם "פארקעיר העלטה צענטער" אין וויליאמסבורג

די רעדע פון דר. בן-צבי האט געצויגן א ריזן ציבור צוהערער, איבערהויפט דעם היימישן ציבור וועלכע האבן שוין אומצאליגע מאל גענאסן פון זיינע וואונדערבארע הדרכות, עצות, און געזונטהייט אנווייזונגען, און דער דאקטער האט טאקע געלאזט הערן פארשידענע קריטיש וויכטיגע ענינים, וועלכע זענען זייער פאסיג און געאייגנט פארן היימישן ציבור, א שטייגער ווי: די סימפטאמען; דיאגנאזעס; א.א.וו.

ס'איז גלייכצייטיג געווען א געלעגנהייט פאר די חשובע באטייליגטע פארצולייגן פערזענליך פארן דאקטער פארשידענע פראגעס וועלכע זענען נוגע פאר אונזער היימישער קרייז, און דער דאקטער האט דערויף געענטפערט, בארייכערנדיג די ידיעות מיט פארשידענע אנווייזונגען, עצות, און הדרכות וואס, ווען, און וויאזוי עס צו באהאנדלען

דאן האט דער ברייטער ציבור – פון נאנט צו 250 באטייליגטע – געהאט די געלעגנהייט צו הערן אן אינפארמאטיווער שמועס פונעם חרד'ישן נוטרישאניסט הרב אליעזר גרובער הי"ו, וועלכער האט בארירט – אויפן שפיץ גאפל – וואספארא ראלע "דייעטעס" שפילט אינעם טאג טעגליכן לעבן פון א "קראונס" ליידענדער, און דערביי האט ער בארייכערט די ידיעות פונעם ציבור וויאזוי מען באגייט זיך דערמיט

דער קלימאקס פונעם אווענט איז געוויס געווען די דרשה נפלאה פון הרה"ג רבי בערל טויבער שליט"א, פון די בארימטע משפיעים ומגידים בעיר מאנסי יע"א, וועלכער האט געהאלטן געשפאנט דעם ציבור באטייליגטע מיט א "תורה'דיגן און פראקטישן בליק" אויף אזא מצב, און זייענדיג נאנט באקאנט מיט די דעטאלן און פאקטן פון "קראונס און קאלייטעס" האט דער חשובער משפיע שליט"א עלעקטעריזירט די באטייליגטע, שילדערנדיג וויאזוי עס דארף אפעקטירן דעם מענטשנ'ס לעבן על כל אורך הדרך

אכסניא פונעם אווענט: "פארקעיר העלטה צענטער"

מטעם די חשובע ארגאניזירער פונעם אווענט איז אויסגעדרוקט געווארן א הארציגן יישר כח פאר די חשובע בעלי בתים נכבדים שיחיו פונעם בארימטן "פארקעיר העלטה צענטער" וועלכע האבן בחפץ לבם אוועקגעשאנקען דאס פלאץ פאר אזא לעבנסוויכטיגער פראיעקט, און זענען צוגעשטאנען מיט הילף און עסקנות דורכאויס דעם גאנצן אווענט בלי תשלום גמול

גלייכצייטיג האט דער געלעגנהייט געדינט אלס א פאסיגע צייט זיך צו באקענען מיטן פראכטפולן "פארקעיר העלט צענטער", וועלכע איז א הערליכער פראכטפולער בנין, גענצליך אויסגעשטאטעט און צוגערישט מיט אלע נויטיגע עקוויפמענטס; און אהערגעשטעלט מיט די מאדעניזירסטע געצייג, די נייעסטע מאדעלן העכסט סאפיסטיקירטע עקוויפמענט; עקסטערע באקוועמע מענער און פרויען אפטיילונגען; אויסגערופענע בארימטע דאקטורים, מומחים און ספעציאליסטן, און אלע אנדערע סערוויסעס, פון וועלכע די וויליאמסבורגער איינוואוינער געניסן מיט באגייסטערונג

עס איז אויסגעדרוקט געווארן אנטשולדיגונג פאר די חשובע פילצאליגע באטייליגטע וועלכע האבן נישט געהאט קיין פלאץ צו פלאצירט ווערן אינעם פול-געפאקטן זאל, דער ציבור איז געווען העכער אלע ערווארטונגען, און עס איז נישט מעגליך געווען זיך אפצוגעבן מיט יעדן איינעם באזונדער ווי עס פאסט זיך

*
לויטן איצטיגן פלאן און באגלייט מיט פיל סייעתא דשמיא און זעלטענע הצלחה ביז אהער, וועט בעז"ה בקרוב אפגעהאלטן ווערן פרישע סעמינארן אויף דעם שטייגער אויך אין אנדערע צענטער איבער גרעיטאר ניו יארק, וואו עס וועט צוגעשטעלט ווערן אויף א ברייטערן פארנעם, זיך רעכענדיג מיטן ריבוי העם בליעה"ר וועלכע שטראמען פון אלע ריכטונגען

תושבי ברוקלין זענען העכסט דאנקבאר פאר די חשובע ארגאניזירער פונעם סעמינאר, און זיי וואונטשן זיי פיל הצלחה און סייעתא דשמיא אויף ווייטער, אויפצוטאן גדולות ונצורות אינעם געזונטהייט געביט. פאר סיי וועלכע אנפראגעס און זיך אנצושליסן אינעם "סופפארט גרופע" רופט אריין אויף 347-450-0274

ותשועה ברוב יועץ

Monday, May 23, 2011

And.. we're already after the event...!

Hi everyone,

As the attendees can say that better than us, the event was a smashing success! A jammed packed full house! As of now we’re still updating our system with all the info we got from all the heroic people who came out to support us & them. But we’ll be back soon.

Stay tuned for our full updates!

If you have anything to add feel free to email us @ jccsgb@gmail.com or to call us anytime on 347-450-0274 also you can leave us a comment here. Remember: we still respect your will & you can stay anonymous!

Monday, May 16, 2011

In the News... on VosIzNeias.com

Williamsburg, NY - Brooklyn Event to Highlight Gastrointestinal Disorders -- VosIzNeias.com


Williamsburg, NY - A free informational event to be held by the Jewish Crohn’s and Colitis Suport Group on Tuesday May17th in Williamsburg will discuss Crohn’s Disease, Ulcerative Colitis and Irritable Bowel Syndrome.  Sponsored by the Crohn’s and Colitis Foundation of America, the evening will focus on support, inspiration, knowledge and awareness of these conditions which are prevalent within the Ashkenazi Jewish community.

The event will take place at 8:30 PM at the ParCare Health and Medical Center at 445 Park Avenue and will address causes, symptoms, diagnosis of these diseases and the effects of diet and stress on these conditions.  Featured speakers will be Gastroenterologist Dr. Jeffrey Ben-Zvi, Associate Professor of Clinical Medicine at Columbia University and Certified Nutritionist Eliezer Gruber.

The Jewish Crohn’s and Colitis Support was founded in 2010 by a group of sufferers with the goal of educating the Orthodox Jewish community about these chronic and, as yet, uncurable condition, which if left untreated can lead to life threatening complications.

“Because a cure for these conditions is not yet known, one has to learn how to live with the complications that occur with the disease,” said Joel, founder and executive director of the Jewish Crohns and Colitis Suport Group. “Support groups are important for those suffering from this painful condition.  It is so easy to feel all alone, but our support group has already made a difference for many sufferers.”

For more information contact the Jewish Crohn’s and Colitis Support group at 347-450-0274 or at jccsgb@gmail.com.

Thursday, May 12, 2011

In the News... on iVeltcom

הודעהדורך צייטליך » דאנערשטאג מאי 12, 2011 2:48 pm

עס האט זיך אין די פארגאנגענע וואכן געפענט א נייע ארגענעזאציע מיטן נאמען
JCCSG Jewish Crohn's & Colitis Support Group

די ארגענעזאציע האט זיך געפענט כדאי צו גיבן חיזוק און עדווייס פאר "קראונס" ליידענדע מענטשן ביי אונזער היימישער ציבור. (וואס לויט ווי א לעצטיגע שטודיע צייגט האבן די אשכנזים 2 צו 3 מאל מער אזויפיל ליידענדע ווי אנדערע סעקעטע'ס) די סיבה פארוואס עס איז אזוי וויכטיג געווען די גרינדונג דערפון איז וויבאלד די אלע מענטשן ביים היימישן ציבור וואס ליידן דערפון האבן – פאר סיי וועלעכע סיבה – דאס פראבירט צו באהאלטן פון אנדערע און קיינער האט נישט דערציילט אדער גערעדעט דערוועגן וואס אין רעזולטאט האט מען נישט געקענט אנפרעגן ביי קיינעם פאר הילף, עיצות און הדרכות.

די וואס טוען דעראון ווייסן צו זאגן אז הונדערטער! וויליאמסבורגער איינוואוינער ליידן דערפון און גייען רעגעלמעסיג צו דאקטוירים וכדו', אבער די פאקט איז אז קיינער שעירט נישט קיין אינפארמאציע מיט אנדערע, און ווען עס מאכט זיך אז איינער זיכט עדווייס איבער דאקטוירים וכדו' האט ער נישט צו וועמען זיך צו ווענדען, וויבאלד קיינער רעדט נישט דערפון.

JCCSG
האט זיך דערפאר געגרינדעט, און זייער איינציגע ציל איז א מענטשן זאלן ארויסקומען פון די לעכער און מיטיילן זייערע אינפארמאציע, זייערע סוקסעסען און פארקערט אזוי אז אנדערע זאלן וויסן אויף וועלעכען וועג צוגיין און וואס מ'זאל יא אדער נישט טוען.

דעם קומענדיגער דינסטאג פרשת בחוקותי וועלן זיי האבן זייער ערשטע אווענט אין די "פאר-קעיר" מעדיקעל צענטער אויף פארק עוועניו. עס וועט זיין פאר מענער און פרויען. עס וועלן דארט געהערט ווערן דרשות פון עטליכע דאקטוירים ווי אויך א חשובע רב שליט"א, אזוי אויך וועט זיין א פראגע-און-ענטפער סעסיע.


נאדער זייער אינפארמאציע:
נומער צו ריפן: 347-450-0274
אימעל אדרעעס:
jccsgb@gmail.com
זייער וועב זייטל: http://www.jccsg.blogspot.com/

איך בין צייטליך און איך האב עפראווד די תגובה

http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.php?f=71&t=13890&p=421736#p421736
.

Jewish Crohn’s & Colitis Support Group “Education Event” Ad 2

Jewish Crohn’s & Colitis Support Group *Education Event* Update #3

גאסט רעדנער:
דרשה נפלאה ודברי חיזוק
הרב הגאון המפורסם, פה מפיק מרגליות,
הרב רבי בערל טויבער שליט"א
 ר"מ ומשפיע רוחני ב'מאנסי

A Wonderful Drushas Chizuk will be heard by
Harav HaGuan Reb Berl Tauber Shlit"a
Famous Mashpia from Monsey NY

Wednesday, May 11, 2011

Jewish Crohn’s & Colitis Support Group *Education Event* Update #2

2nd Speaker:
Mr. Eliezer Gruber, CN
Educator, Researcher and Founder/Developer of the Nutri-Supreme Research line of supplements
Lectures widely on the role of nutrition in achieving and maintaining optimal health.

Subject: "The Role of Nutrition in Inflammatory Bowel Disease such as Crohn’s Disease and Colitis"

Tuesday, May 10, 2011

Jewish Crohn’s & Colitis Support Group *Education Event* Update #1

1st speker:
Dr. Jeffrey S. Ben-­Zvi, MD, FACP, FACG, AGAF
Assistant Professor of Clinical Medicine
Division of Digestive and Liver Diseases
College of Physicians and Surgeons
Columbia University
Attending Gastroenterologist at St. Luke's-Roosevelt, Beth Israel Medical Centers, and North-Shore-LIJ Lenox Hill Hospital
Member, Medical Advisory Board, Crohns and Colitis Foundation of America (CCFA), NY Region


Subject: "Crohn's & Colitis, What is it? And how is it treated?"

Tuesday, April 12, 2011

Jewish Crohn’s & Colitis Support Group “Education Event*

Do you or one of your family members or friends suffer from IBS, Crohn’s Disease or Ulcerative Colitis?

Then you are invited to join the FREE Jewish Crohn’s & Colitis Support Group “Education Event” for an evening of Chizuk, Inspiration, Awareness and knowledge. where people of the Brooklyn area will be able to hear

 • What Causes Crohn’s Disease & Colitis?
 • What are the Symptoms?
 • How is it Diagnosed?
 • What are the complications?
 • How is it treated?
 • Can “Diet” control the disease?
 • Can “Stress” make it worse?
 • And more...
Top doctors will address the event, followed by a well renowned highly respected Ruv Shlit"a who will enhance this event

The Event will be held on Tuesday, Parshas Bechikoisei, May 17, 2011 @ the ParCare Health & Medical Center, 445 Park Ave. (Between Kent Ave & Franklin Ave), Brooklyn NY 11205 @ 8:30pm

For more information, to discuss, give opinions, ask questions or to offer help you can contact the Jewish Crohn's & Colitis Support group @ 347-450-0274 or email JCCSGB@gmail.com

REMEMBER: you can stay anonymous!

Friday, March 4, 2011

Coming Soon!

After a few years that I & many family members are suffering from Crohns disease I decided to open the “Jewish Crohn's & Colitis Support Group Of Brooklyn"

anyone wanna help me or join? contact me at mailto:JCCSGB@gmail.com