StatCounterTuesday, January 22, 2013

אידישע באשרייבונג אין די צייטונגן


פערטע "חיזוק און אינפאָרמאַציע-סעמינאַר" דורך 'עול"ם-JCCSG אָרגאַניזאַציע'
 פאַר היימישע קראָונס-ליידענדע ווידער 
אפגעצייכנט מיט גרויס הצלחה

אינפאָרמאַטיווער סעמינאַר פארגעקומען מאנטאג פר' וארא אין "קאנטינענטאל" זאל אין וויליאמסבורג
 אויך פיל באטייליגטע פון בארא פארק, קרית יואל, מאנסי און שיכון סקווירא

אווענט געספאנסערט געווארן דורך "סופרים העלטה פוד סטארס"

וויליאמסבורג. –מיט שפאנונג און אינטערעסע האבן די פילע באטייליגטע אנטיילגענומען אינעם פערטן "חיזוק און אינפארמאציע-סעמינאר" – געווידמעט פאר "קראונס און קאלייטעס" ליידענדע – וועלכע איז פאררופן געווארן דורך די העכסט-געוואונטשענע ארגאניזאציע 'עול"ם' (ע'זרה ו'חיזוק ל'חולי מ'עים), צו ווי ס'איז באקאנט ביי פולע אלס  “JCCSG(דזשואיש קראונס-קאלייטעס סופפארט גרופ).

דער סעמינאר איז אפגעראכטן געווארן -מיט די ברייטע ספאנסערשיפ פון די ברייט-באקאנטע "סופרים העלטה פוד סטארס"- דער פארלאפענעם מאנטאג פר' וארא אין די "קאנטינענטאל זאלן אין וויליאמסבורג, מיטן באטייליגונג פון א גרויסע ציבור היימישע קראונס-ליידענדע און משפחה מיטגלידער, פון וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי, שיכון סקווירא און קרית יואל-מאנרא, וועלכע זענען אהיימגעגאנגען פונעם אווענט מלא חיזוק, און פול מיט ווערדפולע און נוצבארע אינפארמאציע; אנווייזונגען און הדרכה; און בעיקר: וואוסענדיג אז זיי פארמאגן א באזע פון אזויפיל היימישע ברודער און שוועסטער וועלכע ספראווען זיך מיטן זעלבן צושטאנד אינעם טאג טעגליכן לעבן, און זענען שוין 'מלומדי מלחמה' וויאזוי עס צו קאנטראלירן און זיך אן עצה צו געבן דערמיט מידי יום ביומו.

אבער בעפאר מיר באציען זיך צום העכסט-סוקסעספולער אווענט – וואס האט געדינט אלס א קוואל פון חיזוק, הדרכה, און ייעוץ פאר אזויפיל היימישע אידן - איז ווערד אז מיר זאלן נאכאמאל קודם ווידמען עטליכע שורות און זיך באקענען פונדערנאנט מיט די וואונדערליכע ארגאניזאציע וועלכע האט גענומען פאר ציהל אין לעבן ארויסצוהעלפן דעם היימישן ציבור מיטן ברייט-פארשפרייטער געזונטהייט-צושטאנד וואס רופט זיך: "קראונס/קאלייטעס".

עול"ם-JCCSG: דער הילפס-ברעט פארן היימישן ציבור!
דער דיסארדער וואס רופט זיך "קראונס דיזיס" איז א כראנישער געזונט-צושטאנד וואס איז שטארק פארשפרייט ביים היימישן ציבור, נאכדעם וואס מעדיצינישע און וועלטליכע שטודיעס צייגן אן אז ביים היימישן "אשכנז'ישן" ציבור איז עס פארהאן "דריי מאל מער" ווי ביי אלגעמיינע אנדערע גרופעס. ד.ה. אז דער היימישער ציבור ליידט דערפון די מערסטע, ווי עס איז טאקע עדות דער פאקט אז כמעט אין א יעדע היימישע משפחה איז פארהאן איינס/מערערע פון "קראונס-קאלייטעס" ליידענדע.

אט דער פאקט האט גורם געווען אז עס האט זיך געפאדערט קריטיש וויכטיג צו אדרעסירן דעם פראבלעם; באהאנדלען די דעטאלן דערפון; און שאפן א שטארקע באזע און "סופפארט גרופע" געווידמעט דירעקט פארן היימישן ציבור, מיטצוטיילן אינפארמאציע איינער פארן צווייטן; און וויסן וואו אנצופרעגן א יעדע פראגע/ספק וואס איז אזוי נוגע אויפן טאג טעגליכן לעבן.

מיט השי"ת'ס הילף האבן זיך אריינגעווארפן אינעם ענין א קבוצה פון חשובע היימישע עסקנים, און נאך עטליכע שווערע יארן פון פארשונג – און פראפעסיאנאלע הילף און באגלייטונג פון נאציאנאלע ארגאניזאציעס און לאנגיעריגע דאקטוירים – איז פארמירט געווארן א לעבנסוויכטיגע און העכסט-געוואונטשענע ארגאניזאציע, אונטערן נאמען "עול"ם-JCCSG", ספעציעל פארן היימישן ציבור, וועלכע זאל זיך מטפל זיין מיט אלע ענינים אמבאלאנגט דעם געביט פון "קראונס און קאלייטעס".

זינט דער גרינדונג -פאר בערך א אנדערהאלבן יאר צוריק- פון די געוואונטשענע ארגאניזאציע זענען שוין אריבער 1,100 טעלעפאן-רופן געענטפערט געווארן; פילצאליגע מעדיקל-אפוינטמענטס זענען שוין ערלעדיגט געווארן און אראנדזשירט געווארן פאר גאר ביליגע פרייזן; אומצאליגע היימישע משפחות האבן שוין גענאסן דערפון חיזוק והדרכה; פארשידענע אינפארמאציע איז שוין אויסגעטוישט געווארן צווישן היימישע משפחות וועלכע ספראווען זיך דערמיט; און פילע קריטיש וויכטיגע פארבינדונגען זענען שוין געמאכט געווארן צו בארימטע דאקטוירים פון איבער גאנץ אמעריקע.

 עס איז בכלל נישט קיין חידוש אז נאך לאנגע יארן וואס עס איז קיינמאל נישט געטון געווען קיין ערנסטע שריט אין די נושא ביים היימישן ציבור, איז דער אפקלאנג איבערן "געבורטסטאג" פון די ארגאניזאציע געווען אזוי הילכיג; אומצאליגע טעלעפאן רופן האבן אנגעהויבן אריינצושטראמען אין אפיס; פילצאליגע פראגעס; עצות און חיזוק; און אלע האבן אויסגעשריגן, כולם כאחד: "החייתנו! איר האט אונז מחי' געווען!".

איבער אלעמען האט זיך שוין ארויסגעוויזן מיט צענדליגע עפיזאדען ווי קריטיש וויכטיג די אווענטן זענען, די פארגאנגענע אווענטן –וואס די ערשטע צוויי זענען פארגעקומען אין וויליאמסבורג און די דריטע אין קרית יואל- האבן צוזאמען געברענגט נאנטע משפחה און גאר גוטע פריינד נישט וויסענדיג בעפאר אז זיי גייען אויך אדורך מיט די שוועריקייטן, וואס ווי עס פארשטייט זיך אליין איז דאס געווען א געוואלדיגע ישועה, דאס האט געגעבן א גרויסע שטיפ פאר די עסקנים צו גיין ווייטער.

די 'עול"ם' ארגענעזאציע האט זיך בעיקר ארויסגעוויזן אויף עטליכע אופנים:
עדיוקעישאן: ווי די געטרייע וואלאנטירן זיצן מיט די ליידענדע צו זייערע משפחות און גייען איבער די קעיס, זיי פשוט אויסצולערנען וואס דאס איז און וואס ס'קען און דארף געטוהן ווערן צו פארגרינגערן די מצב.
הילף: איינער וואס גייט דאס אדורך, אין אנפאנג זיכער ברויכן זיי אסאך הילף, מיט דאקטוירים, עסן, צו מעדיקעישאן. איינע פון די זאכן וואס 'עול"ם' שטעלט צו, איינע פון די מעדיקעישאן'ס וואס געוויסע ליידענדע נעמען דארף מען נעמען אלס אינדזשעקשאן, די ארגענעזאציע האט א וואולאנטיר, א מעמבער אין די חברה הצלה וואס גייט ארום עס געבן פאר די וואס קענען עס נישט אליינס נעמען.
סופפארט: די ארגענעזאציע שטעלט צו סופפארט פאר די חולה ומשפחה סיי ווען, צו מ'איז אינדערהיים, צו אין שפיטאל

ב' וארא: "פערטע אינפארמאציע-אווענט"
"מחיל אל חיל!" איז דער פאסיגסטער אויסדרוק אויפן פערטן העכסט-געלונגענעם אווענט, וועלכע איז אפגעהאלטן געווארן דעם פארלאפענעם מאנטאג פר' וארא אין די "קאנטינענטאל, זאלן אין וויליאמסבורג - וועלכע האבן בחפץ לב זיך אהערגעשטעלט און צוגעהאלפן צום סוקסעס פון אזא לעבנסוויכטיגער פראיעקט.

א הארציגן דאנק ווערט טאקע אויסגעדרוקט מטעם די חשובע עסקנים פארן חשובן בעל אכסניא פונעם אווענט הרבני הנכבד מוה"ר יעקב הירש הי"ו מיט זיין בני בית תחי' און די גאנצע סטעף, וועלכער זענען שוין צום צווייטן מאל צוגעשטאנען צו די רעכטע האנט בכל מה דאפשר.

ר' אלעזר דוד פאלמאן - יו"ר
ווי ביי די פארגאנגענע צוויי אווענטן אין וויליאמסבורג, איז דער אווענט אנגעפירט געווארן בטוב טעם ודעת דורכן חשובן יו"ר המעמד האברך מו"ה ר' אלעזר דוד פאלמאן הי"ו פון בארא פארק, וועלכער האט באגלייט דעם גאנצן פראגראם.

אזוי אויך האט דער חשוב'ער יו"ר אויסגעשמועסט די ענין פון שידוכים, ביי אזא פאל פון קראונס און קאלייטעס, ווי באקאנט איז עס נישט קיין לעבנס-געפאר מחלה, נאר צילוב די אומוויסענקייט פון די מחלה בעפאר האט דאס זייער אסאך געשאדט, אבער נאכדעם וואס די 'עול"ם' ארגענעזאציע האט געמאכט א שטיקל אויפמערקזאמקייט דערפון, זענען אסאך ליידענדע אויפגעראכטן געווארן.

ווי שוין געוואוינט ביי די פאריגע אווענטן האט די חשוב'ע ארגענעזאציע אלעמאל אראפגעברענגט א גרויסע דאקטער אויפצוטרעטן, און דאס איז טאקע געווען איינע פון די אורזאכן וועלכע האבן גורם געווען אז דער אווענט איז געווארן א געלעגנהייט וואס קיינער האט נישט געוואלט פארפאסן, מיטן מעלדן אז דער בארימטן ספעציאליסט דר. דזשעימס מעריען פון מאונט סיני שפיטאל, (פונעם די לאנגיעריגע גאר-בארימטע אפיס פונעם אלטוועלטליכע-באקאנטע דר. דעניעל פרעזענט און דר. מארק טשעפמאן) וועלכער איז ברייט באקאנט ביים היימישן ציבור, וועט ספעציעל אויפטרעטן.

מר. דזשעפרי דזשאוסטן - פרעזידענט CCFA
Mr. Jeffrey Justin, President of the CCFA -  NY Chapter
איידער די רעדע פונעם דאקטער איז קודם אויסגערופן געווארן א גוטער ידיד פון די ארגענעזאציע, מר. דזשעפרי דזשאוסטן, אליינס א איד א שומר תומ"צ, וואס דינט אלס דער פרעזידענט פון די CCFA (קראונס-קאלייטעס פאנדעישאן אף אמעריקע) אין די ניו יארקע טשאפטער.

פאר די דרשה פון מר. דזשאוסטן, איז ער פרעזענטירט געווארן מיט א פלעק דורך די ארגענעזאציע פאר די געטרייע ארבייט וואס די CCFA שטייט כסדר צו הילף צו די ארגענעזאציע.

דערנאך האט מר. דזשאוסטן אראפגעלייגט זיין אייגענע עקספיריענס אלס ליידענדער און אלס שטייענדיג בראש פון אן ארגענעזאציע וואס העלפט אנדערע. און ער האט אויסגערופן דעם דאקטער צו רעדן.

דר. דזשעימס מעריען
 ,Dr. James F. Marion, MD
"IDB - Everything you wanted to know but were afraid to ask..."
די רעדע פון דר. מעריאן האט ווידער געצויגן א ריזן ציבור צוהערער, איבערהויפט דעם היימישן ציבור וועלכע האבן גענאסן פון זיינע וואונדערבארע הדרכות, עצות, און געזונטהייט אנווייזונגען, און דער דאקטער האט טאקע געלאזט הערן פארשידענע קריטיש וויכטיגע ענינים, וועלכע זענען זייער פאסיג און געאייגנט פארן היימישן ציבור, א שטייגער ווי: סימפטאמען, דיאגנאזעס, מעדיצינישע היילונג, אלטערנאטיווע היילונג-מיטלען, דייעטעס, א.א.וו.

ס'איז גלייכצייטיג געווען א געלעגנהייט פאר די חשובע באטייליגטע פארצולייגן פערזענליך פארן דאקטער פארשידענע פראגעס וועלכע זענען נוגע פאר אונזער היימישער קרייז, און דער דאקטער האט דערויף געענטפערט, בארייכערנדיג די ידיעות מיט פארשידענע אנווייזונגען, עצות, און הדרכות וואס, ווען, און וויאזוי עס צו באהאנדלען.

דאן איז דער דאקטער פרעזענטירט געווארן מיט א ספעציעלער פלעק פון עול"ם-JCCSG און פאר זיינע מעדיצינישע הילף פארן היימישן ציבור, און פארן שטיין צו די רעכטע האנט פון אזא לעבנסוויכטיגע ארגאניזאציע.

      נוטרישאניסט יהושע זעלל
Joshua Zell, RD
 "IBD and Nutrition"
דאן האט דער ברייטער ציבור געהאט די געלעגנהייט צו הערן אן אינפארמאטיווער שמועס פונעם  נוטרישאניסט יהושע זעלל, פון קינגסברוק דזשואיש מעדיקעל סענטער, וועלכער האט בארירט וואספארא ראלע "דייעטעס" שפילט אינעם טאג טעגליכן לעבן פון א "קראונס" ליידענדער, און דערביי האט ער בארייכערט די ידיעות פונעם ציבור וויאזוי מען באגייט זיך דערמיט.

הגה"צ זשיבוי רב שליט"א
דער קלימאקס פונעם אווענט איז געוויס געווען די דרשה נפלאה און געוואלדיגע דברי חיזוק פון הגה"צ המפורסם, פה מפיק מרגליות, נועם בחסד עליון, הרב רבי בנציון כ"ץ שליט"א, אב"ד זשיבוי – בארא פארק, וועלכער האט געהאלטן געשפאנט דעם ציבור באטייליגטע מיט א "תורה'דיגן און פראקטישן בליק" אויף אזא מצב, דער חשובער רב שליט"א האט עלעקטעריזירט די באטייליגטע, שילדערנדיג וויאזוי עס דארף אפעקטירן דעם מענטשנ'ס לעבן על כל אורך הדרך.
בין הדברים האט דער חשוב'ער רב שליט"א ארויסגעברענגט אז מ'זעהט טאקע ביי שבת, ימים טובים און יום כיפור ווי מ'איז אייביג מוסף "תוספות שבת צו תוספות יום כיפור", אבער -האט דער רב אויסגעפירט- ביי א מחלה שטייט נישט אין ערגעץ אז מ'דארף מוסף זיין!

גרויס דאנק איז אויסגערופן געווארן פאר די בעלי בתים פון די בארימטע "סופרים העלטה פוד סענטער" וואס האבן מנדב געווען א גרויס חלק פון די קאסטן, וואס דאס איז בנוסף וואס זיי שטייען צו הילף פארן ציבור אין זייערע לאקאציעס אין וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי און לעיקוואד.
*

לויטן איצטיגן פלאן און באגלייט מיט פיל סייעתא דשמיא און זעלטענע הצלחה ביז אהער, וועט בעז"ה בקרוב אפגעהאלטן ווערן פרישע סעמינארן. אויפן זעלבן מוצלח'דיגן שטייגער ווי אין וויליאמסבורג און קרית יואל.

באזונדער ווערט אצינד אויסגעארבעט די לעצטע דעטאלן צוצושטעלן באזונדערע פראגראמען און סעמינארן מיט פילצאליגע אינפארמאציע פאר נשים צדקניות, און באזונדער פאר יונגע קינדער.

מיט פרייד האבן די באטייליגטע אויפגענענומען די נייעס אז 'עול"ם' האפט ארויסצוקומען יעדע שטיק צייט מיט א בראשור אין פארעם פון א צייטונג מיט אינהאלסרייכע ארטיקלען און אינפארמאציע מיטצוטיילן פארן ציבור, וואס דאס וועט בעזהשי"ת זיין א שטארקע דאטא-באזע פאר די פאראייניגטע משפחה וואס גייען אריבער בערך די זעלבע זאך. דער אינפארמעטיווע אויסגאבע וועט זיין באגלייט מיט אינטערוויו'ס מיט דאקטוירים און אנדערע פרעזענדליכקייטן וואס האבן עקספיריענס מיט קראונס און קאלייטעס

דער היימישער ציבור איז העכסט דאנקבאר פאר די חשובע ארגאניזירער פונעם סעמינאר, און וואונטשט זיי פיל הצלחה און סייעתא דשמיא אויף ווייטער אויפצוטאן גדולות ונצורות אינעם געזונטהייט געביט. פאר סיי וועלכע אנפראגעס אדער זיך אנצושליסן אינעם "סופפארט גרופע" צו ארויפצוגיין אויף די מעילינג ליסטע קען מען אריינרופן סיי ווען אויף 718-635-2274 אדער Info@JCCSG.org אייער נאמען קען בלייבן אנאנים!

ותשועה ברוב יועץ.

Wednesday, January 16, 2013

THANKS!, UPDATES and SURVEY


Hi,
   
We feel greatly indebted to you for attending in our last event. Your active participation enabled its great success. 
  
We owe parcels of gratitude for some very selfless individuals who sacrificed their very precious time and warmheartedly contributed with generous donations.
   
First and foremost, our very special friends at CCFA (Crohn’s & Colitis Foundation of America) greater New York Chapter.  You are our sounding board, our backbone, and our true encouragement. 
  
Mr. Jeffery Justin, President, our sincerest thanks to you for your insight, words of inspiration that seeped into our very bones. Jeffery, your choice of selecting Dr. Marion kicked off exceptionally great!
  
Mrs. Rhondell Demilici, Executive Director, thanks your presence, and selfless demeanor. We feel humbled by your character. An executive director who downscales herself to a task of preparing flyer's is truly an upscale individual. 
   
Mr. Sergio Seijes, Regional Education and Support Manager, Sergio, your undiluted dedication, and your nimble coordination of the night’s event are beyond words. We are forever grateful. 
  
Harav R' Chaim  Mayer Hager, JCCSG Administrator/Medical Referrals, we owe you a thank you indescribable in words. You put heart and soul into each crohn’s and colitis sufferer with unbelievable devotion. You are our lifeline, our support, and a dynamic figure in our organization. 
   
R' Yankey Hirsch and his wife and the entire staff, for so gladly granting the Continental Hall yet again that was a major factor of enhancing the event.
   
R' Eluzer Dovid Follman, JCCSG Board Member, for your incredible input. Our appreciation is boundless. You so skillfully conducted the evening with so much tact and power. David, you did it again and again! Three is Chazuka…
   
R' Shimon Ozer Teller and his wife, for being here to help us, adding a burst of color to all awards granted.
   
Last but not least, the “Supreme Health Food Center” for co-sponsoring the event. Your contribution enabled the success of the event. Thanks again!

Supreme Health Food Center has four locations: 

  • Williamsburg: 264 Lee Ave. Brooklyn, NY 11206 - 718-640-1650. 
  • Boro park: 4624 16th Ave. Brooklyn, NY 11204 - 718-853-3090
  • Monsey: 27 Orchard St.  Ste 213 (Shoppers Heaven) Monsey, NY 10952 845-426-6004
  • Lakewood: 415 Cedar Bridge Ave Lakewood NJ 08701 - 732-367-1055
  
 ~~~
  
CD's will be sold in the future, anticipate further details. Should you need a copy of the first event please request via email.
  
Should you know of any Crohn's or Colitis patient, that we may be of help kindly refer him/her to us to add on our contact list. You can save us a chunk on advertising. 
   
We are gratified to publicly announce our new grand undertaking. We are currently in our last phase of releasing a massive publication that will be distributed to all our readers in periodic basis. The intention of this scheme is to give readers an eye-opening perspective in the field of Crohn's and Colitis.The publication boasts a wealth of informative articlesinspirational anecdotes, and crucial information.
We hope to have in the future, consistent interviews with many reputable doctors and professionals who are well versed in this field that will contribute tremendously to the many readers, patients, and family members of the sufferers.
You will be given the opportunity to submit personal stories, occurrences, or advice that may prove beneficial for many people.

In order for this noble project to come to fruition, we need mutual teamwork, and your input.

On the same note, we strongly value your comments, feedback, and insight and appreciate your time to answer the following questions which will enable us to better serve our patients and the community as a whole. 
   
Enclosed you will find the Survey regarding the event and in General, please devote some time to answer. your opinion is highly valued.
  
We thank you again to all very dear recipients for enhancing the event to its highest caliber. Thank you!Wednesday, January 2, 2013

JCCSG Event #4 *Sponsored by "Supreme Health Food Center"* Ad #2

Hi,   

Please help us spread the word about our upcoming Event, Sponsored by "Supreme Health Food Center"

Attached is our final Ad we publicized. please forward it to people you know that might benefit from it, and if possible please hang this ad by your Doctors Office (ask them before if its a problem...) or wherever you feel its right.  

If you need it as a PDF file please contact us. 

Update of JCCSG Event #4 *Sponsored by "Supreme Health Food Center"*


Hi,

As an update, we would like to inform you that at our Event which is sponsored by "Supreme Health Food Center", will follow after the Doctor's & Nutritionist's speeches, a 'Yiddish' Spiritual speech of the highly respected and well-known electrifying speaker Harav Reb Benzion Katz Shlita, The Jibow Rav of Boro Park

 דרשה נפלאה ודברי חיזוק

הרב הגאון הצדיק המפורסם, פה מפיק מרגליות
רבי בנציון כ"ץ שליט"א
אב"ד זשיבוי - בארא פארק


The Program will start at 7:30pm SHARP! Please be so kind and stick to this time thereby encouraging everything to run timely!

Since due to technical issues we missed some deadlines of advertising in some papers, we would like to ask you to please spread this info to all Patients & their families you know.

Reminder: You can still email or call us with your questions for Dr. Marion.

Visit www.supremehealthinfo.com for more info about our great sponsor! 


We are cordially awaiting your presence!